หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 
 
พื้นที่ของตำบลหนองกะท้าวมีภูเขาสูงชันล้อมรอบ ประชาชนตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา อาชีพหลักคือทำการเกษตร ประชากรอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
 
มีจุดตรวจเวรยามรักษาการณ์ในเวลากลางคืนทั้ง 27 หมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดระดับตำบล (ปปส.) และผู้นำชุมชนในหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านทุกวัน รวมจำนวน 650 คน
 
 
การนับถือศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98  

นับถือศาสนาคริส ร้อยละ 2  

วัด จำนวน 12 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง

โบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง
 

การแห่ธง
การจุดบั้งไฟ

การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์
เทศน์มหาชาติ ในวันออกพรรษา

แห่ต้นผึ้ง
การเลี้ยงปู่บ้านในเดือนหก

ทำบุญกลางบ้าน ในวันเพ็ญเดือนห้า
บวงทรวงเทพารักษ์ ต้นโพธิ์เสด็จ

ประเพณีปักธงชัย    
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มีโรงเรียน 8 แห่ง สามารถแบ่งกลุ่มได้ 2 ประเภท ดังนี้
โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านน้ำตาก ระดับ อนุบาล 3 ขวบ ถึง ประถมศึกษา
ปีที่ 6

โรงเรียนบางยางพัฒนา ระดับ อนุบาล 3 ขวบ ถึง มัธยมศึกษา
ปีที่ 3

โรงเรียนบ้านหลังเขา ระดับ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา
ปีที่ 3

โรงเรียนบ้านนาหนอง ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 6 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะท้าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางยางพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์นาจาน
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะท้าว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน 8 คน

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขชุมชน
    จำนวน 2 คน

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 คน