หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 


นายวินัย ฉิมมากรม
ประธานสภาฯ
 


นางกิตติกา ปานเกิด
รองประธานสภาฯ


นายเหนือเพ็ชร ยิ้มแย้ม
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายแปว สิงขรณ์
ส.อบต. หมู่ 1


นางวรรณนิสา หาสิงทอง
ส.อบต. หมู่ 1


นายสันติ ฉิมมาลี
ส.อบต. หมู่ 2


นายบุญปอง สาลีบุตร
ส.อบต. หมู่ 2


นางสาวเรณู ดานุ่ม
ส.อบต. หมู่ 3


นายอนันต์ ดอนคำไพร
ส.อบต. หมู่ 3